Ukol sa Migrants’ Literary Awards

Migrants’ Literary Awards, tulad ng isinasaad ng pangalan, ay literatura o panitikang mula sa mga imigrante (dayuhang asawa) at mga migrant workers (dayuhang manggagawa).

Umaabot sa 710,000 ang dayuhang manggagawa mula sa Timog Silangan Asya na naririto upang magtrabaho, 160,000 imigranteng naririto dahil sa kasal at 50,000 manggagawang nawawala sa kasalukuyan rito sa Taiwan. Hindi maaaring ipagkaila na sila ang panglimang pinakamalaking grupo ng tao na kasama nating nakatira rito sa lupaing ito. Sila ang gumagawa ng pinakamababang uri ng labor na trabaho na ayaw gawin ng sino man at nagbabalikat sa basic konstruksyon at imprastraktura ng Taiwan. Sila ang mga tumutulong sa atin sa pangangalaga ng mga matatanda, maysakit, at sa mga may kapinsalaan sa katawan sa matagal na panahon, walang tulog, walang pahinga. Marami rin sa kanila ang ina ng mga bagong panganak na bata sa susunod na henerasyon.

Ang  pagganap ng Migrants’ Literary Awards ay upang himukin at bigyan ng lakas ng loob ang mga imigrante at mga dayuhang manggagawa na siyang nagbibigay ng kanilang mga likhang literatura, at upang mapanatili itong mahalagang kasaysayan sa historya. Nagpapalaganap ng estilong pampanitikan ng mga nakakarating sa magkakaibang lugar (dayuhang manggagawa), mga may dalawang lugar na maituturing sariling lalawigan na pinanggalingan (imigrante) at mga may dugo ng magkaibang lahi (anak ng mga bagong imigrante).

Magmula sa Taiwan, Pinapalawak ang Sakop ng Literatura

Nakaraan muli ang isang taon ng Migrants’ Literary Awards sa pagsali ng mga manggagawa mula sa Timog Silangan Asya at sa suporta mula sa iba’t-ibang sector sa lipunan. Balak ng 2020「Ika-7 Migrants’ Literary Awards」na palawakin ang sakop ng pagtanggap ng mga kalahok. Nadagdagan ang wikang Myanmar ngayong taon at pinalawak din sa buong Asya ang sakop ng pagsali sa paligsahan. Pinapalawak ang pananaw ng mga imigrante sa pagsusulat, napapatupad ang pagpapahayag ng iba’t-ibang lahi at nadadagdagan ang pagkilala sa Taiwan bilang tagapalaganap ng literaryong gawain ng mga dayuhang imigrante at manggagawa.

Ang mga dayuhang imigrante at manggagawa mula sa Timog Silangan Asya ay bahagi at isang grupong hindi mahihiwalay sa lipunan ng Taiwan. Ang feedback ng mga tagadayuhan sa kanilang mga gawain ay maitutulad sa liyab ng apoy sa malalim na gabi, nagtuturo sa patutunguhan ng Taiwan sa darating na panahon. Inaasahan namin sa pamamagitan ng pagsusulat at pagbabasa ng mga dayuhang imigrante at manggagawa, makapaglinang ng mas mataas na kakayahang pagpaparaya, pag-uunawa at pagsisiyasat sa sarili, upang ang boses ng madla ay maging pangunahing paksa sa kasaysayan, maisagawa ang tunay na kahulugan ng demokrasya. At kasabay nito, mapakilala ang Taiwan sa internasyonal lipunan bilang isang lugar na tumatanggap at nagbibigay-galang sa maramihan at tagapangalaga ng mga karapatang pantao.