ตารางกิจกรรมสำคั

ระยะเวลาส่งเอกสาร : ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2020
เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมระหว่างการตัดสิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลอกเลียนแบบ การส่งผลงานประกวดในปีนี้ จะไม่นำบทความที่ส่งเข้าประกวดลงในเว็บไซต์

7/05: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ
8/10: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
9/27: พิธีมอบรางวัล